Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

dusix
4746 caa3 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaczoo czoo
dusix
5497 f96f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
dusix
5144 07d8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaczoo czoo
dusix
5590 dd52 390
Reposted fromrol rol viaczoo czoo
dusix
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaczoo czoo
dusix
Reposted frombluuu bluuu viaczoo czoo
0267 9495 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaczoo czoo
dusix
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaczoo czoo
dusix
dusix
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
Reposted fromwelcometowonderland welcometowonderland viaczoo czoo
dusix
6774 8336 390
Reposted fromYiruma Yiruma viazapachsiana zapachsiana
dusix
7958 f7aa 390
Reposted fromClary Clary viazapachsiana zapachsiana
dusix
6191 19b6 390
Reposted fromkatvont katvont viaczoo czoo
2812 bf9b 390
Reposted fromtwice twice viaretaliate retaliate
dusix
3677 109f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
dusix
6894 70a9 390
Reposted fromEkran Ekran viakrimson krimson
dusix
dusix
8753 9a9f 390
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusix
1424 ba06 390
Reposted fromvintage-style vintage-style viabrzask brzask
dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl