Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

dusix
0292 bc22 390
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viavongoogen vongoogen
9690 7002 390
Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa viamrs-cold mrs-cold
dusix
4684 c8d3 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrs-cold mrs-cold
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
dusix
7411 3180 390
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viagoszko goszko
dusix
3868 f5cc 390
Reposted frompffft pffft viagoszko goszko
4239 a1d2 390
Reposted fromerial erial viagoszko goszko
dusix
8693 68d9 390
Reposted fromtfu tfu viaszszsz szszsz
7021 d626 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszszsz szszsz
9113 2422 390

remember-the-memoriesx:

Good advice Ernest

dusix
Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.
— Marcel Proust
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacinnamongirl cinnamongirl
dusix
Giuseppe Casanova
któremu tak zazdrościsz
nie był wcale bardzo bogaty
ani bardzo silny
a jego epoka
znała wielu mężczyzn równie pięknych
jak on
lub piękniejszych od niego
ale był grzeczny
     tkliwy
     rycerski
i zawsze zdobywał
chociaż czasem mógłby bez tego
dopiąć celu
więc o ile chcesz
tak jak on
zdobywaj serca kobiet
i nie zrażaj się trudnościami
Zacznij od własnej żony.
— "Casanova"/Luiza i inne utwory/Andrzej Bursa
dusix
2019 c822 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask

March 13 2017

dusix
7667 2248 390
dusix
7614 cc98 390
dusix
7537 eab6 390
dusix
7506 32aa 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl