Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

dusix
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted bytake-me-to-Scotlandphilomathpralinafindmehidemedeszczowapiosenkaamkejtlottibluebellkamykowatacomiendolirica
dusix
dusix
0083 16fb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszszsz szszsz
dusix
7542 495d 390
Reposted frominspiro inspiro viaszszsz szszsz
dusix
dusix
0322 f24f 390
Reposted fromsosna sosna viaamelinowa amelinowa
dusix

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
dusix
2348 f2ca 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
dusix
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
0438 bf1c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoralina koralina
dusix
4505 af88 390
Reposted fromdusix dusix viakoralina koralina
dusix
dusix
7311 ed5a 390
Reposted fromkoprobo koprobo viasaureus saureus
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasaureus saureus
dusix
5708 5336 390
Reposted frombluuu bluuu
dusix
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl