Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

dusix
0492 3080 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamake-a-wish make-a-wish
dusix
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
3983 075f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapeasorela peasorela
dusix
Reposted fromshakeme shakeme viaClary Clary
dusix
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman viaClary Clary
dusix
5263 03f3 390
dusix
9684 4d5d 390
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
dusix
0223 a9a6 390
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
dusix
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viacinnamongirl cinnamongirl
dusix
0376 ba09 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacinnamongirl cinnamongirl
dusix
8066 fc62 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaczoo czoo
dusix
Reposted fromshakeme shakeme viaczoo czoo
7791 9e1f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl