Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

dusix
4612 29a7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
dusix
4606 aac2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
dusix
5543 8f90 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
dusix
Reposted fromsilence89 silence89 viagabrynia gabrynia
dusix
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
dusix
Reposted fromFlau Flau viakrimson krimson
8088 d4bc 390

eatsleepdraw:

follow for more comics at tabaccus.tumblr.com

dusix

"Wolę jedno życie z Tobą, niż samotność przez wszystkie ery tego świata."

— — J.R.R. Tolkien
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viagoszko goszko
dusix

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viagoszko goszko
dusix
5793 b5af 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
dusix
7958 f7aa 390
Reposted fromClary Clary viaretaliate retaliate
dusix

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialittlefool littlefool
dusix
3868 1ea3 390
Reposted fromlittlefool littlefool
dusix
9504 2c70 390
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaaniuszka aniuszka
dusix
dusix
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
dusix
2198 aa42 390
Reposted fromdygoty dygoty viawstydem wstydem
dusix
6797 f61f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawstydem wstydem
dusix
9931 5f27 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialanni lanni
dusix
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl