Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

dusix
4681 dee1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacinnamongirl cinnamongirl
dusix
Reposted fromFlau Flau viaczoo czoo

July 02 2017

dusix
Z początku szczerze wierzyła, że bierze mu za złe zuchwalstwo, z jakim ją prześladował. Wkrótce jednak po powrocie z Moskwy na jakimś wieczorze, gdzie go wbrew spodziewaniu nie spotkała, po smutku, jaki ją ogarnął, poznała wyraźnie, że okłamywała się sama i że natarczywość Wrońskiego nie tylko nie sprawia jej przykrości, ale przeciwnie - jest jedyną rzeczą w życiu, która ją obchodzi.
— "Anna Karenina", Lew Tołstoj
Reposted byitmakesmecalm itmakesmecalm
dusix
Anna zrazu unikała, na ile mogła, kółka księżnej Twerskiej, ponieważ pociągało to za sobą wydatki ponad stan i ponieważ rzeczywiście wolała koteryjkę hrabiny Lidii. Lecz po powrocie z Moskwy, przeciwnie - unikała swych cnotliwych przyjaciół i zaczęła bywać w wielkim świecie. Spotykając tam Wrońskiego doznawała za każdym razem radosnego wzruszenia. Najczęściej widywała go u Betsy, która jako Wrońska z domu, była jego stryjeczną siostrą. Wroński ze swej strony bywał wszędzie, gdzie mógł spotykać Annę, i przy każdej sposobności wyznawał jej swą miłość. Niczym go do tego nie upoważniała, za każdym jednak widzeniem ogarniał ją ten sam ożywczy płomień, co wówczas w wagonie, gdy go po raz pierwszy ujrzała. Czuła, jak na jego widok radość rozjaśnia jej oczy i układa wargi do uśmiechu, lecz nie mogła stłumić wyrazu tej radości.
— "Anna Karenina", Lew Tołstoj
dusix
1100 9291 390
Reposted fromoll oll viaszszsz szszsz
dusix
6691 c89d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszszsz szszsz
2904 e767 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszszsz szszsz
dusix
7904 cb5e 390
Reposted fromretaliate retaliate viamayamar mayamar
dusix
8268 39b9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar
dusix
6078 81a2 390
Reposted frommental-cat mental-cat viamayamar mayamar

June 27 2017

dusix
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viapeasorela peasorela
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
dusix
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl