Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

dusix
5370 5c7c 390
Reposted fromoutline outline viamentispenetralia mentispenetralia
3885 6fd3 390
Reposted fromjottos jottos viaClary Clary
dusix
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoralina koralina
dusix
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakoralina koralina
dusix
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
dusix
dusix
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viamentispenetralia mentispenetralia
dusix
dusix
2630 88d2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamayamar mayamar
dusix
6565 d48c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawstydem wstydem
dusix
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'

August 19 2017

dusix
Reposted frombluuu bluuu viamayamar mayamar
dusix
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamayamar mayamar
dusix
1694 3c63 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamayamar mayamar

August 16 2017

6790 6ae1 390
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viasaureus saureus
7866 3996 390

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viasaureus saureus
dusix
7607 e147 390
Reposted fromoll oll viasaureus saureus
dusix
3644 123c 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasaureus saureus
dusix
5047 dcb0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaureus saureus
dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl